Certifikata e pronësisë - TAPU

Certifikata e pronësisë - TAPU

TAPU është emri i dokumentit të pronësisë në turqisht, i cili është një dokument ligjor që tregon se ju zotëroni të gjitha të drejtat mbi pronën. Emri i plotë i pronarit, fotografia dhe informacioni i hollësishëm mbi pasuritë tregohen në këtë dokument.

Çfarë ju duhet për ta marrë një TAPU? 

Ky dokument zyrtar sigurohet dhe regjistrohet në Zyrën e Regjistrimit të Tokave në vendndodhjen e pronës tuaj. Certifikata e pronësisë arkivohet këtu dhe duhet të vuloset me një vulë. Derisa aplikoni për TAPU, duhet të paraqiteni personalisht (ose kujdestari juaj me autorizimin) në Zyrën e Regjistrimit të Tokës me shitësin e pronës në Turqi dhe të punësoni një përkthyes zyrtar (në rastin kur nuk flisni turqisht). Pas nënshkrimit të këtyre dokumenteve, procesi i blerjes së pronës në Turqi ka përfunduar dhe ju bëheni pronar dhe keni të gjitha të drejtat mbi pronën tuaj në Turqi.

Summer Home Real Estate do t'ju ndihmojë me të gjitha dokumentet e nevojshme për marrjen e certifikatës së pronësisë.