در استان کاستامونو در شمال ترکیه، برای کاهش مصرف الکل قانون جدیدی وضع شده است. طبق این قانون نوشیدن الکل در مکان های عمومی ممنوع شده است.

شهردار یاشار کارادنیز، تاکید کرد دلیل وضع این قانون برای جلوگیری از خشونت و جنایت نه تنها به دلیل مصرف الکل بی کیفیت بلکه به دلیل مصرف بیش‌ازحد آن بوده است.

این قانون در داخل محدوده استان اجرا خواهد شد. نوشیدن الکل در مکان های عمومی و تمامی وسایل حمل و نقل حتی در حالت پارک ممنوع است. شهردار اضافه کرد با وضع قانون جدید امیدوار است که از حجم بطری و قوطی های رهاشده در معابر عمومی نیز کاسته شود.