الان تماس بگیر 905313038484+ تلفن همراه 905388881616+

تریپ ادویزور، بهترین ساحل انتخاب شده


ترکیه محبوبیت را افزایش می دهد

گردشگری ترکیه به طور پیوسته افزایش می یابد. تعداد کل گردشگران بازدید کننده از ترکیه در طول چهار ماه اول سال به 6 میلیون و 665 هزار و 379 نفر رسیده است.

وزارت فرهنگ و گردشگری و شرکت های گمرکی گزارش های مربوط به تعداد گردشگری را در ماه آوریل منتشر کرده است. در مقایسه با آمار سال گذشته، افزایش 13.02٪ بود. از مجموع 2،451،031 گردشگر از ترکیه در ماه آوریل روزهای بازدید شده 137،000 بوده.

ارقام سه ماهه اول سال مالی 2013 نشان می دهد که گردشگران ترکیه نسبت به سال گذشته 18.85 درصد افزایش داشته اند. چهار ماه اول سال مالی، مجموعا 6 میلیون و 665 هزار و 379 مسافر توریستی را مشاهده کردند که از 215 هزار و 366 نفر (3.23 درصد) بازدید کننده روز بودند.