0
Zadzwoń teraz +90 242 511 99 98 Telefon komórkowy +90 538 888 16 16

Podatek od nieruchomości - czy jesteś z niego zwolniony?


Co to jest podatek od nieruchmości i dlaczego niektóre narodowości są z niego zwolnione? 

Każdy obywatel, który posiada nieruchomość w granicach Turcji, jest zobowiązany do płacenia podatku od nieruchomości, jednak istnieje grupa mniejszościowa, która nie musi tego robić. Kim oni są i jak można się dowiedzieć, czy Ty też musisz płacić podatek? Jeśli spełniasz pewne kryteria z poniższej listy, możesz być zwolniony z płacenia podatku od nieruchomości.

W pierwszej kolejności z podatku od nieruchomości zwolnieni są emeryci i renciści, osoby, które zaświadczą, że nie mają żadnych dochodów, wdowy, sieroty, osoby pobierające rentę pośmiertną i inwalidzką, gospodynie domowe, kombatanci, wdowy i sieroty po wojskowych oraz osoby niepełnosprawne, jeśli spełniają niezbędne warunki.

Co to jest podatek od nieruchomości? 

Każda osoba, która nabyła nieruchomość w granicach Turcji musi dokonać opłaty podatku od neiruchomości w dwóch ratach. Pierwsza w maju, druga w listopadzie każdego roku.  Podatki od budynków i działke pobierane są przez urzędy miasta. 

Jednak niektóre osoby są z niego zwolnione, jeśli spełniają określone warunki. Innymi słowy, stawki podatkowe dla tych osób są określane przez Radę Ministrów jako zerowe lub ulgowe.

 Jakie są warunki zwolnienia z podatku od nieruchomości?

Jakie są więc warunki zwolnienia z podatku od nieruchomości?  Z obniżonej stawki podatku od nieruchomości w wysokości zero procent  mogą skorzystać osoby, które posiadają tylko jedno miejsce zamieszkania w granicach Turcji, którego powierzchnia brutto nie przekracza 200 metrów kwadratowych. W związku z tym, jeśli osoby objęte tym zakresem mają więcej niż jedno miejsce zamieszkania, nie jest możliwe skorzystanie z obniżonej stawki podatku w wysokości zero procent. W takim przypadku muszą one zapłacić podatek od nieruchomości za wszystkie posiadane nieruchomości. 

Jakie są dokumenty uprawniające do zwolnienia z podatku od nieruchomości dla osób niepełnosprawnych?

Aby uzyskać zwolnienie z podatku od nieruchomości dla osób niepełnosprawnych, należy przedstawić legitymację osoby niepełnosprawnej odpowiedniemu urzędnikowi w gminie i dołączyć jej kserokopię do podanego tam formularza. Osoby, które nie posiadają legitymacji osoby niepełnosprawnej, muszą przedłożyć oryginał lub zatwierdzoną kopię orzeczenia komisji lekarskiej ze szpitala państwowego w pełnym wymiarze godzin właściwemu urzędnikowi gminy i dołączyć kserokopię do formularza. 

Jakie są warunki zwolnienia z podatku od nieruchomości dla osób bez dochodów?

Osoby, które nie mają żadnych dochodów, aby skorzystać ze zwolnienia z podatku od nieruchomości, nie mogą uzyskiwać takich dochodów jak: wynagrodzenie, dochody z działalności handlowej, przemysłowej, zawodowej, rolniczej oraz dochody z nieruchomości.

Jakie są warunki zwolnienia z podatku od nieruchomości i dokumenty niezbędne dla gospodyń domowych?

W przypadku gospodyń domowych, które nie mają dochodów, fakt, że ich współmałżonek i dzieci mają dochody lub miejsce zamieszkania, nie stanowi przeszkody w zastosowaniu obniżonej stawki podatku. Z tego powodu, przy spełnieniu innych warunków, gospodynie domowe mogą skorzystać z obniżonej stawki podatku od budynków, wynoszącej zero procent. Aby uzyskać zwolnienie z podatku od nieruchomości dla gospodyń domowych, wymagany jest dokument stwierdzający brak zobowiązań podatkowych oraz dokument z Generalnej Dyrekcji Funduszu Emerytalnego oraz dodatkowy dokument z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, potwierdzający brak aktywnego ubezpieczenia.

Jeśli spełniasz jedno z tych kryteriów, możesz również zostać zwolniony z płacenia podatku od nieruchomości.