0
Telefono tani +90 242 511 99 98 Celular +90 538 888 16 16

Gjërat që të huajt duhet t'i konsiderojnë për të blerë pasuri të paluajtshme në Turqi


Kur të huajt vendosin të blejnë pasuri të paluajtshme këtu në Turqi, ka disa ligje që duhet t'i dinë. Duke marrë parasysh faktin se në gjysmën e dytë të vitit 2020, shitja e shtëpive për të huajt u rrit me katër përqind në krahasim me periudhën e njejtë të vitit 2019 nga 25,531 në 26,550 shitje të pasurive të paluajtshme, atëherë të huajt duhet të jenë të vetëdijshëm për të drejtat e tyre ligjore. 

Avokatët duhet t'i bëjnë të ditura ligjet sepse si të huaj, ata nuk i dijnë legjislacionet në fuqi dhe praktikën këtu në Turqi.  

Këtu është lista e pikave për të huajt që duan të blejnë pasuri të paluajtshme në Turqi dhe që duhet t'i kushtojnë vëmendje: 

  • Transaksionet e blerjes dhe shitjes së pasurive të paluajtshme kryhen në Zyrën e Regjistrimit të Tokës. Transaksionet e blerjes dhe shitjes që nuk bëhen në Zyrën e Regjistrimit të Tokës janë të pavlefshme. Për këtë arsye, ne rekomandojmë që të huajt që duan të blejnë prona të paluajtshme të paguajnë çmimin e shitjes në zyrën e regjistrimit të tokës gjatë nënshkrimit të regjistrit të tokës. Nëse ata do t'i bëjnë këto transaksione nga një përfaqësues, jo personal, do të ishte e përshtatshme t'i bënin ato përmes një avokati. Tarifat për blerësit janë dy përqind dhe katër përqind për shitësin. Këto norma llogariten mbi çmimin e shitjes së pasurisë së paluajtshme.

  •  Nëse titulli i pasurisë së paluajtshme që do të blihet nuk mund të merret menjëherë ose nëse prona e paluajtshme do të blihet nga faza e ndërtimit, ne rekomandojmë lidhjen e një parakontrate të shitjes së pasurive të paluajtshme nga një noter publik. Parakontrata e shitjes së pasurive të paluajtshme bëhet pranë noterit dhe do t'i japë blerësit të drejtën të aplikojë në gjykatë dhe të transferojë pronën e paluajtshme në emrin e tij. Pasi parakontrata e shitjes së pasurive të paluajtshme të bëhet pranë noterit, ajo duhet të dërgohet në Zyrën e Regjistrimit të Tokës dhe të shënohet në aktin e pronësisë. Parakontrata e  pronës së paluajtshme duhet të hartohet pranë noterit, dhe në këtë rast, një tarifë prej 5.4 përqind për mijë ngarkohet nga noteri mbi çmimin e shitjes. 

  • Nëse titulli i pronës së paluajtshme që do të blihet nuk mund të merret menjëherë ose nëse një parakontratë për shitjen e pasurive të paluajtshme nuk mund të bëhet nga një noter publik, duhet të bëhet një kontratë me shkrim mes blerësit dhe shitësit. Megjithatë, me këtë kontratë; ju keni vetëm të drejtën të kërkoni një rimbursim të parave që keni dhënë. Sërish, këto kontrata nuk mund të shënohen në Regjistrin e Tokës.

  • Para se të bëni ndonjë pagesë, ne ju sygjerojmë që të ekzaminoni regjistrin e pronësisë së pronës së paluajtshme që do të blini dhe të zbuloni nëse ka ndonjë problem, hipotekë ose të drejta të kufizuara reale mbi të. Përveç kësaj, ne ju rekomandojmë që të hulumtoni statusin aktual të hapësirës të pasurive të paluajtshme, nëse është në zona ushtarake ose të sigurisë.

Sygjerohet shumë që një i huaj që blen pasuri të paluajtshme duhet të emërojë një ekspert të fushës ligjore dhe të ketë reputacion dhe besueshmëri. Kjo është një gjë që ne në Summer Home mund t'ju ndihmojmë.