Hvordan bliver man tyrkisk statsborger?


 

Hvordan opnår man tyrkisk statsborgerskab, og hvad er procedurerne?

Summer Home Real Estate hjælper dig med alle de procedurer, der er nødvendige for at opnå tyrkisk statsborgerskab ved investering.

Fra september 2018 er nogle af reglerne blevet ændret. Republikken Tyrkiet tildeler nu statsborgerskab til udlændinge, der køber en fast ejendom i Tyrkiet til en værdi af mindst $ 250.000 i stedet for tidligere $ 1 million.

We help you to understand the process with the answers on following questions:

How to get a Turkish citizenship by investment?

Potential buyers and investors who buy a real estate, worth minimum of $250,000 with a title deed restriction on its resale for at least three years, can apply for Turkish citizenship. The application will be sent to the Ministry of Environment and Urban Affairs where the value of the real estate will be checked. With the approval and residence permit, the application is sent to the Directorate General for Population and Citizenship. Investor will have to visit Turkey once during the process to complete the acquisition of Turkish Citizenship.

Should I buy one property above $250,000 or can it be more properties in this value?

You can buy several properties which have a total value of more than $250,000 or its equivalent in other currency. You need to apply at the same time for all properties. Tapu office accepts citizenship applications if the declared values are above $250,000 for all.

Shall my family get Turkish citizenship?

Yes. You, your spouse and the children under the age of 18 can get citizenship.

How should I calculate the exchange rate of USD?

Tapu Office calculates the value from the Turkish Central Bank selling rate on the application date.

How long does the process of getting Turkish citizenship take?

The government has opened a special Citizenship office to reduce time, it takes approximately 2 months.

I already own a property in Turkey, am I eligible to get Turkish citizenship?

The day of real estate ownership (acquiring the title deed) must be after 19.9. 2018.

Can more than one person own one apartment?

Yes, the apartment can be owned by more people.

Can I sell the property after the application for Turkish citizenship?

Yes, you can sell your property 3 years after your application and can still keep your Turkish citizenship.

Can I buy commercial property with rental income and still apply for citizenship?

Yes, any property you buy is counted (residential and office units, buildings and land)

Can I pay$250,000 for the property in instalments?

No, the investment must be done in a one-off payment.

Will I get some assistance with the process of obtaining Turkish citizenship?

Summer Home Real Estate will help you with all documents and guide you through the process of getting you Turkish citizenship.

Will my citizenship automatically be granted when I fulfill the conditions?

No, you need first the verification from archive records that you are no threat to nationatiol security of Turkey.

Can I get Turkish citizenship without coming personally?

Yes, Summer Home can help you if you will send the power of attorney, we will follow up all process from the begin until the end for you.

Which nationalities may apply for Turkish passport?

All nationalities who are able to buy property or invest in Turkey may apply for Turkish citizenship.

Does the Turkish law allow dual or multiple citizenships?

Yes, Turkish law allows dual or multiple citizenships when you become a Turkish citizen. You must check with the consulate of your original nationality, some countries do not allow to have dual citizenship or have some other restrictions.

Is it mandatory to live in Turkey to obtain Citizenship?

No. You do not need to live in Turkey.

Until the citizenship process will be finalized, can I get a residence permit?

Yes, you can get a residence permit in Turkey for you and you family members.

How many people can apply for citizenship on one Title Deed?

Only one person and his closest family (spouse, children under 18 years) may apply for citizenship.

Is there a different way to obtain Turkish Citizenship?

Yes, if your budget is not enough for applying for Turkish citizenship by investment, you may try Turquoise Card. It give its owner the same rights as are the rights of Turkish citizen, except for the right to vote and mandantory military service. We explain more about the card further below.

Should I be careful about some points while applying?

Ministry will have to make sure that the value of real estate is minumun $250,000. Property valuation companies verify the correct price in order to prevent from price fraud. We, as Summer Home, guarantee you the right price of the property on you appraisal report.

Vi hjælper dig med at forstå processen med svarene på følgende spørgsmål:

Hvordan får man et tyrkisk statsborgerskab ved investering?

Potentielle købere og investorer, der køber en fast ejendom til en værdi af mindst $ 250.000 med en ejendomsbegrænsning på videresalg i mindst tre år, kan ansøge om tyrkisk statsborgerskab. Ansøgningen sendes til ministeriet for miljø og byanliggender, hvor ejendommens værdi kontrolleres. Med godkendelse og opholdstilladelse sendes ansøgningen til Generaldirektoratet for Befolkning og Statsborgerskab. Investor bliver nødt til at besøge Tyrkiet en gang i løbet af processen for at gennemføre erhvervelsen af det ​​tyrkiske statsborgerskab.

Skal jeg købe en ejendom over $ 250.000, eller kan det være flere ejendomme ialt til denne værdi?

Du kan købe flere ejendomme, der har en samlet værdi på mere end $ 250.000 eller tilsvarende i anden valuta. Du skal ansøge på samme tid for alle ejendommene. Skødekontoret accepterer statsborgerskabsansøgninger, hvis de deklarerede værdier er over $ 250.000 for alle.

Kan min familie få tyrkisk statsborgerskab?

Ja. Du, din ægtefælle og børnene under 18 år kan få statsborgerskab.

Hvordan skal jeg beregne valutakursen på USD?

Skødekontoret beregner værdien ud fra den tyrkiske centralbanks salgssats på ansøgningsdatoen.

Hvor lang tid tager processen med at få tyrkisk statsborgerskab?

Regeringen har åbnet et særligt statsborgerskabskontor for at reducere tiden, det tager cirka 2 måneder.

Jeg ejer allerede en ejendom i Tyrkiet. Er jeg berettiget til at få tyrkisk statsborgerskab?

Dagen for ejendoms ejerskab (erhvervelse af ejerskabet) skal være efter den 19.9. 2018.

Kan mere end én person eje en lejlighed?

Ja, lejligheden kan ejes af flere personer.

Kan jeg sælge ejendommen efter ansøgningen om tyrkisk statsborgerskab?

Ja, du kan sælge din ejendom, men først efter 3 år fra din ansøgning og derefter kan du stadig beholde dit tyrkiske statsborgerskab.

Kan jeg købe erhvervsejendom med lejeindtægter og stadig ansøge om statsborgerskab?

Ja, enhver ejendom, du køber, tæller (boliger og kontorenheder, bygninger og jord)

Kan jeg betale 250.000 dollars for ejendommen i rater?

Nej, investeringen skal ske som en engangsbetaling.

Vil jeg få hjælp til processen med at få tyrkisk statsborgerskab?

Summer Home Real Estate hjælper dig med alle dokumenter og guider dig gennem processen med at få dit tyrkiske statsborgerskab.

Vil mit statsborgerskab automatisk blive tildelt, når jeg opfylder betingelserne?

Nej, du skal først bevise, at du ikke er nogen trussel mod den nationale sikkerhed i Tyrkiet.

Kan jeg få tyrkisk statsborgerskab uden at komme personligt?

Ja, Summer Home kan hjælpe dig, hvis du sender fuldmagt, vi følger op på hele processen fra start til slut for dig.

Hvilke nationaliteter kan ansøge om tyrkisk pas?

Alle nationaliteter, der er i stand til at købe ejendom eller investere i Tyrkiet, kan ansøge om tyrkisk statsborgerskab.

Tillader den tyrkiske lov dobbelt eller flere statsborgerskaber?

Ja, tyrkisk lov tillader dobbelt eller flere statsborgerskaber, når du bliver tyrkisk statsborger. Du skal tjekke med konsulatet om din oprindelige nationalitet, nogle lande tillader ikke at have dobbelt statsborgerskab eller har andre begrænsninger.

Er det obligatorisk at bo i Tyrkiet for at opnå statsborgerskab?

Nej. Du behøver ikke at bo i Tyrkiet.

Kan jeg få en opholdstilladelse, indtil statsborgerskabsprocessen er afsluttet?

Ja, du kan få en opholdstilladelse i Tyrkiet til dig og dine familiemedlemmer.

Hvor mange mennesker kan ansøge om statsborgerskab på et skøde?

Kun en person og hans nærmeste familie (ægtefælle, børn under 18 år) kan ansøge om statsborgerskab.

Er der en anden måde at opnå tyrkisk statsborgerskab på?

Ja, hvis dit budget ikke er nok til at ansøge om tyrkisk statsborgerskab ved investering, kan du prøve Turquoise Card. Det giver dets ejer de samme rettigheder som de tyrkiske statsborgeres rettigheder, bortset fra stemmeretten og obligatorisk militærtjeneste. Vi forklarer yderligere om kortet nedenfor.

Skal jeg være forsigtig/opmærksom på nogle punkter, når jeg ansøger?

Ministeriet bliver nødt til at sikre sig, at værdien af ​​fast ejendom er mindst $ 250.000. Ejendomsvurderingsfirmaer verificerer den korrekte pris for at forhindre prissvindel. Vi hos Summer Home Real Estate garanterer dig den rigtige pris på ejendommen i din vurderingsrapport.

Typer af statsborgerskab i Tyrkiet

Statsborgerskab ved investering: I henhold til den nye lov fra september 2018 kan udlændinge ansøge om tyrkisk statsborgerskab efter køb af en ejendom til en værdi af mindst $ 250.000. Anden mulighed er at deponere mindst $ 500.000 i en af ​​de tyrkiske banker. Begge disse muligheder skal være gældende i 3 år. De andre muligheder kræver en fast investeringskapital på $ 500.000 eller at man beskæftiger mindst 50 tyrkiske statsborgere.

Turkise kort: Dette system fra 2017 giver personer, der har uddannelser og færdigheder indenfor teknologi, økonomi, kunst, sport, kultur, også forretningsledere eller investorer, mulighed for at ansøge om det Turkise kort. Det garanterer næsten de samme rettigheder som normalt tyrkisk statsborgerskab.

Ejere af ejendom og opholdstilladelse: Ejere af fast ejendom og uafbrudt opholdstilladelse, der har opholdt sig lovligt i Tyrkiet i mindst 5 år uden afbrydelse på ansøgningstidspunktet og må ikke have forladt Tyrkiet i mere end 6 måneder.

Statsborgerskab ved ægteskab: Udlændinge gift med en tyrkisk statsborger kan ansøge om statsborgerskab efter 3 års ægteskab. Der er få betingelser, der skal være opfyldt for at få et tyrkisk statsborgerskab med succes (at bo sammen, afholde sig fra adfærd, der kan skade ægteskabet og man må ikke være en trussel mod den nationale sikkerhed).

Statsborgerskab ved fødslen: Denne type er den nemmeste måde at blive tyrkisk statsborger på. Ifølge loven har borgere født af en eller begge tyrkiske statsborgere ret til at få statsborgerskab. Hvis en mor eller far opnår statsborgerskab med deres ansøgning, udvides den også til deres børn.

Nødvendige dokumenter til ansøgning om tyrkisk statsborgerskab ved investering:

- ansøgningsskema

- gyldigt pas

- 4 pasfotos af hvert medlem af din familie

- fødselsattest

- opholdstilladelse eller gyldigt turistvisum på dit pas

- hvis relevant ægteskabspapirer, fødselsattest for børn

- hvis relevant tyrkisk ID-kopi og adresse på ansøgende slægtninge i Tyrkiet

- kvittering for betalt ansøgningsskat

- vurderingsrapport

- skøde

Fordele ved tyrkisk statsborgerskab:

Ved at blive tyrkisk statsborger har du de samme rettigheder som enhver anden tyrkisk person, retten til at stemme, arbejde og få sundheds- og pensionsydelser.

Din ægtefælle og dine børn under 18 år får statsborgerskab på samme tid som dig.

Du behøver ikke at angive dine aktiver eller indtægter, som du i øjeblikket har i andre lande.

Du kan fortsætte med at bo i udlandet og ansøge om statsborgerskab, så snart du får opholdstilladelsen.

Summer Home giver dig yderligere oplysninger, når du først beslutter at ansøge om tyrkisk statsborgerskab.

Nyheder & Information