رالی دوستانه صلح در گوبکلی تپه


وزیر فرهنگ و توریسم (مهمت نوری ارسوی) در رالی دوستانه صلح گوبکلی تپه شرکت کرد.

وزیر ارسوی از تیم رالی دوستانه گوبکلی تپه بازدید کرد، که شروع آن از استانبول بوده و تا شانلی اورفا ادامه دارد. اعلام شده بود که سال 2019 سال گوبکلی تپه است و از تمام شرکت کنندگان رالی استقبال خواهد شد. سپس ارسوی با سایر همراهان به تور شهر ملحق شد و در حالی که در کل مسیر بوق میزدند برای شهروندان دست تکان می دادند. پس از پایان تور در گوبکلی تپه، وزیر ارسوی و شرکت کنندگان در رالی از خرابه های باستانی دیدن کردند و اطلاعات را از مسئولین دریافت کردند.

ما میخواهیم ادراک را تغییر دهیم

ارسوی وزیر فرهنگ و گردشگری به خبرنگاران پس از ملاقات گفت که آنها به گوبکلی تپه اهمیت زیادی بدهند و در سراسر دنیا تبلیغات انجام بدهند. رالی صلح هم برای این کار بسیار مهم است. و افزودند " بدیهی است که این گونه تبلیغات سازمان ها دارای مزایای فراوانی از نظر افزایش آگاهی برای ترکیه است. ما نمیخوایم ترکیه را فقط با تبلیغات معرفی کنیم، میخواهیم این ادراک را با این نوع سازمان ها و سبک زندگی متفاوت گروه های مختلف تغییر دهیم".